Kapat

Çoğulcu Demokraside Özgürlük Özellikleri

Çoğulcu Demokraside Özgürlük Özellikleri

Çoğulcu bir demokraside özgürlük kavramı nedir? 

Özellikler ve tarihçesi

Çoğulcu demokraside özgürlük kavramının doğuşu ve gelişimi

İnsanın basit bir insan olarak doğuştan gelen bazı hak ve özgürlüklere sahip olduğu ve devletin bunlara asla dokunamayacağı fikrinin sistemli bir şekilde ortaya çıkışı 17. yüzyıla rastlar. Bu doktrine “bireysel haklar doktrini” denir. Bu öğretiyi kısaca özetlersek, insanların toplum içinde yaşamaya başlamadan önce doğal bir halde, tam bir özgürlük içinde yaşadıklarını söyleyebiliriz.

İnsanlar siyasal bir topluma geçiş yaptıklarında, siyasal bir toplumda yaşamanın gereği olarak özgürlüklerinin bir kısmından vazgeçmişlerdir. İnsanlar doğal olarak sahip oldukları önemli hak ve özgürlükleri devlete devretmemişlerdir. Bu doktrinle açıklanması gereken hukuk, insanların devlet üzerinde ve devletin koyduğu kuralların üzerinde bazı doğal haklara sahip olmalarıdır. Devlet, kendisinden önce var olan ve kendisine verilmeyen haklara saygı göstermekle yükümlüdür.

Bireysel haklar doktrini, 17. ve 18. yüzyıllarda Locke başta olmak üzere birçok düşünür tarafından geliştirilmiştir.

İngilizlerin kamu özgürlüklerinin gelişimine katkısı da büyüktü. 13. yüzyılın başlarında krala dayatılan Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlük Fermanı), bireysel hakların gerçekleşmesinde ilk adımdı. Sonraki diğer kararnameler ve kanunlar, İngiltere’ye özgü, kralın yetkilerini daraltan ve kişisel hak ve özgürlüklere saygı duymasını sağlayan önlemlerden bazılarıdır. Bunlar hiçbir zaman tüm insanlık için genel ve soyut hak ve özgürlükler değildir; böyle bir hedef izlenmedi.

Tüm insanlığı ilgilendiren genel ve soyut hak ve özgürlükler, ancak 18. yüzyılda Amerikan ve Fransız devrimlerinin ilanından sonra ortaya çıkabildi. Bu beyannamelerin en ünlüsü 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi’dir. Bu bildirge, özgürlük hakkı, mülkiyet hakkı, kişisel güvenlik, düşünce, konuşma, yazı ve vicdan özgürlüğü gibi klasik hak ve özgürlükleri listeler. Bu hak ve özgürlüklerin 19. yüzyılın başlarından itibaren çeşitli uluslararası bildirgelerde ve anayasalarda geniş ölçüde yer aldığı görülmektedir.

Fransız Devrimi ile gelen özgürlüğü anlamanın en ilginç yönü, gücü sınırlamak ve hükümet müdahalesini en aza indirmektir. Bir kişinin özgür olabilmesi için devlet müdahalesinin en aza indirilmesi gerekir. Kişi mümkün olduğu ölçüde özgürleşir. Bu aşırı bireyci bir özgürlük kavramıdır. 19. yüzyıldan itibaren bu anlayışa karşı bir tepkinin doğduğu görülmektedir. Bu dönemdeki sosyalist hareketler, bireyci özgürlük anlayışını etkilemiş ve bazı değişimlere yol açmıştır. Açıktır ki klasik hak ve özgürlüklerle birlikte ekonomik ve sosyal haklar da ortaya çıkmaya başlamıştır. Ekonomik ve sosyal hakların anayasaya ciddi şekilde dahil edildiği Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemde görülmektedir; Genişlemesi ve hızlanması da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleşti.

Bireysel hak ve özgürlükler devletten korunsa da sosyal hakların sağlanması için devletin müdahalesi gereklidir. Toplumun bir üyesi olarak kişi, yetkililerden haklıymış gibi bir şeyler yapmasını ister. Bu yaklaşım sayesinde özgürlük anlayışı önemli ölçüde değişmiştir. Böylece bireylere tanınan yeni hak ve özgürlükler ile liberal devletten sosyal devlete geçiş için gerekli hale gelen devlete yeni sorumluluklar yüklenmiştir.
Çoğulcu demokraside özgürlük kavramının özellikleri.

Çoğulcu demokraside özgürlük anlayışının bazı özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

a) Çoğulcu demokrasiyi anlama özgürlüğü bireycidir. Bireyci düşünceye göre asıl değer insandır. İnsan toplumu özgür iradesiyle yarattı. Özgürlük, bir kişinin doğuştan gelen bir niteliğidir; toplum içinde yaşarken bu özelliklerini kaybetmezler.

b) Çoğulcu bir demokraside siyasi gücün sınırı insan hak ve özgürlükleridir. Devlet, insan hak ve özgürlüklerine saygı göstermekle yükümlüdür. Bu bakımdan insan iktidara karşıdır. En azından başlangıçta, bireysel hak ve özgürlüklerin korunması, sosyal hak ve özgürlüklere tercih edilirdi.

c) Çoğulcu bir demokraside vatandaşlar birbirleriyle rekabet eden farklı siyasi partilerden dilediklerini kabul etme hakkına sahiptir. Siyasal liberalizmin talebi budur.

d) Çoğulcu bir demokraside siyasi özgürlüğe ekonomik özgürlükten daha fazla önem verilir. Özgürlüklerin gerçek içeriğiyle ilgilenmek yerine hukuki ve biçimsel yönlerine ağırlık verilmiş, özgürlüklerin en yüksek hukuk kuralı haline getirilmesine özen gösterilmiştir.

e) Çoğulcu demokrasilerde temel hak ve özgürlüklerin gelişimi çok yönlüydü; Uygulama kapsamı genişletilmiş, kişisel hak ve özgürlüklerin yanı sıra sosyal hak ve özgürlüklere de yer verilmiştir. Sadece bireyler için değil, tüm toplum için mutlu ve özgür olmanın yollarını aramaya başladılar. Bu, refah devletini anlamamıza yol açtı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları konsomatris iş ilanları istanbul kons iş ilanları izmir kons iş ilanları bursa kons iş ilanları mersin kons iş ilanları ankara kons iş ilanları kons iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları